دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری همایش وحدت حوزه و دانشگاه

 تاريخ: 26/09/97

 

برگزاری همایش وحدت حوزه و دانشگاه
  درج در سايت توسط : روابط عمومی