دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام فرجه بین دو ترم

 تاريخ: 26/10/97

 

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام فرجه بین دو ترم قابل اجرا از مورخ  30/10/97   لغایت   12/11/97 


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان