دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کارگاه تخصصی تجارب و درس آموخته های زمین لرزه

 تاريخ: 01/10/98

 

کارگاه تخصصی تجارب و درس آموخته های زمین لرزه
 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات