دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی برای ایام فرجه بین دو ترم

 تاريخ: 06/11/98

 

برنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی برای ایام فرجه بین دو ترم  از روز سه شنبه 8 بهمن ماه تا روز جمعه 18 بهمن ماه


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان