دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  برگزاري وبينار تخصصي نويافته هاي تکتونيکي و زمين لرزه اي گسل تبريز

 تاريخ: 15/04/00

 

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند با همکاری دانشکده مهندسی معدن و مرکز تحقیقات زلزله، وبینار­ تخصصی تحت عنوان "نویافته های تکتونیکی و زمین لرزه ای گسل تبریز" را روز یکشنبه مورخه 1400/04/20 ساعت 10 صبح از طریق لینک ذیل برگزار می نماید:

  لینک وبینار: http://svc.sut.ac.ir/rko3sf6kxwg1
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی